Katori Shinto Ryu

 
Wat is Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu (天真正伝 香取神道流)?
Een (Engelstalige) omschrijving vind men hier.

Aangezien beelden meer zeggen dan duizend woorden:
 
- Itsutsu No Tachi - Otake Sensei (katori shinto ryu 1)
- Isaiyama Kotai Jingu in Yokohama (katori shinto ryu 2)
- Patrick McCarthy with Master Sugino Yoshio (katori shinto ryu 3)
- Katori Shinto Ryu - Otake Sensei (katori shinto ryu 4)
 
 
Voor een wat vrijere interpretatie:
- Aiki Kenpo Jujutsu demonstration (katori shinto ryu 5)
 
Katori shinto ryu kent net zoals karate en kobudo de zogeheten
kamae. Dit zijn basisstanden, uitgangsposities.